Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 7

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do a). Program do sporządzenia planu zabudowania, na którym oprzeć się ma całe przedsięwzięcie, powinien projektujący opracować po przeprowadzeniu badań miejscowych i z uwzględnieniem wskazówek i życzeń otrzymanych od zarządu gminnego. Po zatwierdzeniu programu przez gminę należy przystąpić do opracowania dalszych planów. Do b). N a planach poglądowych należy przedstawić przejrzyście sieć komunikacyjną i podział […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 6

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Jeżeli zabudowanie dwóch sąsiadujących gmin zbliża się tak do siebie, że tworzą już całość budowlaną, wówczas ze względów technicznych i administracyjnych, przytoczonych w rozdziale II., gdzie była mowa o łączeniu gmin, jest rzeczą korzystną nie robić samodzielnych i odrębnych planów dla każdej z dwu gmin, lecz lepiej wykonać je wspólnie dla całości. Plany częściowe można […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 5

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Na planach B, C i D należy zaznaczyć każdoczesny stan zabudowania, to znaczy istniejące już budynki i urządzenia. Jak każdy projekt techniczny, który ma być wykonany, musi być dokładny w oznaczeniu trzech wymiarów, długości, szerokości i wysokości, tak też plany zabudowania miasta muszą ustalić te miary w planach położenia i niwelacyjnych. Dokładność i prawdziwość projektu […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 4

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Plany podstawowe. Do zredagowania projektów budowy lub zabudowania miasta potrzebne są jako podkład następujące rodzaje planów w takich mniej więcej podziałkach: Plan otoczenia w 1 :75000 lub większy; Plany poglądowe w 1 :10000 do 1 :3000; Plany położenia w 1 ; 3000 do 1 : 1000; Plany szczegółowe w 1 :500 lub większe; Plany niwelacyjne […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Opracowanie planów. Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta). Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje: Części pracy. Te są trojakiego rodzaju: a) Sporządzenie […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
W ten sposób uniknie się fałszywych kroków np. projektowania urządzeń wielkomiejskich w małym miasteczku albo nawet w miejscu targowym. Potem należy dokładnie zbadać osadę, jej ogólne stosunki i szczegółowe warunki co do położenia, topografii, sposobu budowy i mieszkania, komunikacji, zarobkowania, słowem pod wszystkimi względami, które mogą wpływać na sposób zabudowania, jak to obszerniej wyłożyliśmy w […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Postępowanie przy opracowaniu planu. Mając opracować plan zabudowania miasta, należy postąpić w następujący sposób: Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z charakteru i wielkości osady, a więc stwierdzić, czy rozchodzi się o miasto światowe, miasto wielkie, średnie, lub małe; czy osada jest miastem stołecznym i rezydencją, stolicą kraju, stolicą prowincji lub miastem prowincjonalnym; czy jest […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 6

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Większa część ludzi, a zwłaszcza mieszkających w mieście, przebywa znaczną część swego żywota w mieszkaniach i pracowniach. Jednym z najważniejszych żądań higieny jest więc, aby te przestrzenie były, ile możności zdrowe. Jedyny zaś środek do osiągnięcia tego daje dobrze obmyślana, na zasadach higieny oparta ustawa budowlana, która przepisuje w tym celu położenie i niezbędny rozmiar […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 5

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Ważnym zadaniem ustawy budowlanej (o czym wspomnieliśmy już w ogólnym zarysie) jest zwalczanie nieuzasadnionych pretensji, których spełnienie wystawiłoby gminę na stosunkowo znaczne wydatki, np. żądanie, aby gmina wykonała różne roboty budowlane w miejscach leżących zdała od sieci komunikacyjnej, poprowadziła ulice, kanały, urządziła wodociągi, przewody światła i siły. Gminie musi przysługiwać prawo oznaczenia chwili, kiedy uważa […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 4

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Tylko na mocy takich prawnych postanowień można pomyślnie przeprowadzić regulację i rozszerzenie miasta. Rozumie się samo przez się, że nie wypada z tych praw robić użytku bezwzględnego, lecz trzeba je stosować tylko w razie niezbędnej konieczności. Jeżeli przy projektowaniu nowych dróg nie prowadzi się trasy bezwzględnie przez wszystkie posiadłości i grunty, lecz postępuje śladem granic […]