Miejsce na Twoją reklamę

Zabudowa miasta - Archiwum

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 9

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
W takim razie będzie rzeczą budowniczego miasta wygotować stosowne przepisy do wykonania szkiców. Do tego jednak, jako też do dobrego projektowania szlaków ulicznych, jeśli nie istnieją plany niwelacyjne, potrzeba bardzo dokładnych studiów miejscowych i prócz tego wielkiego doświadczenia w sprawach budowy miast. W ogóle można jednak ten sposób postępowania stosować tylko w razie niezbędnej konieczności, […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 8

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do e): Objaśnienie służy do przedstawienia myśli przewodnich i obowiązujących zasad planu, oraz omawia szczegółowo projektowane urządzenia i propozycje. Jest to koniecznym dlatego, aby wytyczne plany i ich uzasadnienie nie poszły z biegiem czasu w niepamięć. Do f): Sporządzenie perspektyw jest pożądane dla uzmysłowienia przedłożonych projektów, zwłaszcza jeżeli się rozchodzi o artystyczne rozwiązanie; takie obrazowe […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 7

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do a). Program do sporządzenia planu zabudowania, na którym oprzeć się ma całe przedsięwzięcie, powinien projektujący opracować po przeprowadzeniu badań miejscowych i z uwzględnieniem wskazówek i życzeń otrzymanych od zarządu gminnego. Po zatwierdzeniu programu przez gminę należy przystąpić do opracowania dalszych planów. Do b). N a planach poglądowych należy przedstawić przejrzyście sieć komunikacyjną i podział […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 6

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Jeżeli zabudowanie dwóch sąsiadujących gmin zbliża się tak do siebie, że tworzą już całość budowlaną, wówczas ze względów technicznych i administracyjnych, przytoczonych w rozdziale II., gdzie była mowa o łączeniu gmin, jest rzeczą korzystną nie robić samodzielnych i odrębnych planów dla każdej z dwu gmin, lecz lepiej wykonać je wspólnie dla całości. Plany częściowe można […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 5

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Na planach B, C i D należy zaznaczyć każdoczesny stan zabudowania, to znaczy istniejące już budynki i urządzenia. Jak każdy projekt techniczny, który ma być wykonany, musi być dokładny w oznaczeniu trzech wymiarów, długości, szerokości i wysokości, tak też plany zabudowania miasta muszą ustalić te miary w planach położenia i niwelacyjnych. Dokładność i prawdziwość projektu […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 4

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Plany podstawowe. Do zredagowania projektów budowy lub zabudowania miasta potrzebne są jako podkład następujące rodzaje planów w takich mniej więcej podziałkach: Plan otoczenia w 1 :75000 lub większy; Plany poglądowe w 1 :10000 do 1 :3000; Plany położenia w 1 ; 3000 do 1 : 1000; Plany szczegółowe w 1 :500 lub większe; Plany niwelacyjne […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Opracowanie planów. Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta). Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje: Części pracy. Te są trojakiego rodzaju: a) Sporządzenie […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
W ten sposób uniknie się fałszywych kroków np. projektowania urządzeń wielkomiejskich w małym miasteczku albo nawet w miejscu targowym. Potem należy dokładnie zbadać osadę, jej ogólne stosunki i szczegółowe warunki co do położenia, topografii, sposobu budowy i mieszkania, komunikacji, zarobkowania, słowem pod wszystkimi względami, które mogą wpływać na sposób zabudowania, jak to obszerniej wyłożyliśmy w […]

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Postępowanie przy opracowaniu planu. Mając opracować plan zabudowania miasta, należy postąpić w następujący sposób: Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z charakteru i wielkości osady, a więc stwierdzić, czy rozchodzi się o miasto światowe, miasto wielkie, średnie, lub małe; czy osada jest miastem stołecznym i rezydencją, stolicą kraju, stolicą prowincji lub miastem prowincjonalnym; czy jest […]