Place, ulice i mosty

Autor: | Opublikowane w Rozwiązanie problemów komunikacji Brak komentarzy | Tagi:

placTechniczna strona zakładania dróg komunikacyjnych nastręcza następujące uwagi:

Ulice powinny się stosować do jakości terenu. Przy wzniesieniach nie powinny jednak trasy piąć się prostopadle w górę, lecz łagodnie wznosić się ku nim, biegnąc w ich kierunku.

Jest rzeczą oczywistą, że wzniesienia powierzchni komunikacyjnej nie mogą być znaczne, gdyż komunikacja by byłaby przez to utrudnioną. Należy przeto unikać większych różnic wysokości, jednakże nie przez kosztowne skopywanie i nasypy, lecz przez zręczne trasowanie, podług warstw terenowych.

nagłośnienie wypożyczalnia

W zasadzie należy nowo projektowanym ulicom wyznaczać nieznaczne spadki, nie można ich jednak zakładać zupełnie poziomo z powodu trudności odwodnienia. W nierównym terenie można dać wzniesienie 3—5%, najwyżej 6%.

Przy urządzaniu ulic należy odróżniać lico ulicy od lica budynków. Lico ulicy ogranicza właściwą drogę komunikacyjną (tor jezdny wraz z chodnikami) i powinno zwykle składać się z 2 linii równoległych. Za linią uliczną (regulacyjną) biegnie dopiero linia budowlana (linia lica budynków), która albo zbiega się z linią regulacyjną, albo też oddzielona jest od niej pasem 0’60 do 3’00 m. szerokości, (dla umieszczenia występów, ryzalitów, schodów zewnętrznych, wystających szafek wystawowych) lub też ogródkiem. Linia budowlana nie musi koniecznie bied równolegle z linią ulicy; pewna odmiana spowodowana przez występy lub cofnięcia poszczególnych budowli lub ich części wnosi urozmaicenie i motyw estetyczny w sztywny, prostolinijny bieg ścian domów.

nagłośnienie wypożyczalnia